Maj 23, 2017

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Serwis Tłumaczeń jest portalem należącym do: Agencja Marketingu Internetowego „Black Penguin” i jest dostępny pod adresem internetowym http://serwistlumaczen.pl/. Agencja działa w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, nazwa skrócona AIP, z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Piękna 68, 00-672; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199402; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5242495143; REGON: 015690013; adres poczty elektronicznej: biuro@serwistlumaczen.pl lub biuro@blackpenguin.pl.
1.2. Serwis Tłumaczeń / Agencja Marketingu Internetowego „Black Penguin” są prowadzone przez Malwinę Lipską i działalność odbywa się wyłącznie przez Internet. Kontakt Klienta z Firmą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
1.3.  Serwis Tłumaczeń świadczy usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych nieuwierzytelnionych w zakresie języków: angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, niderlandzki, czeski, włoski, ukraiński i inne.

§ 2. Polityka prywatności
2.1. Klient dokonując zamówienia wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
2.2. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143.
2.3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Agencji Marketingu Internetowego „Black Penguin”, dane kontaktowe: biuro@blackpenguin.pl.
2.4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
a) świadczenia usług, zgodnie z ofertą,
b). wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji,
c) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Agencję,
d). przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.
2.5. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
2.6. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Zamawiającego usług określonych w Regulaminie.
2.7. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

§ 3. Zakres usług świadczonych przez Serwis Tłumaczeń obejmuje:

– tłumaczenia pisemne: tłumaczenia zwykłe, tłumaczenia specjalistyczne,

– weryfikacja / korekta tekstów przetłumaczonych pod względem poprawności terminologicznej i językowej;

§ 4. Warunki świadczenia usług
4.1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po opłaceniu zlecenia, uprzednio złożonego za pomocą Formularza Kontaktowego na stronie internetowej http://serwistlumaczen.pl.
4.2. Po dokonaniu zamówienia Klient otrzymuje dane do dokonania przedpłaty, która jest warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług.

§ 4. Zasady składania zamówień tłumaczeń pisemnych

4.1. Klient, zainteresowany zleceniem tłumaczenia, przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza wyceny, dostępnego na stronie, dokument do wyceny (pliki tekstowe z treściami ze strony internetowej), uwzględniając informację na temat oczekiwanego terminu wykonania zlecenia, dane kontaktowe (imię i nazwisko, nr telefonu, etc.). Po otrzymaniu plików Agencja dokonuje bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny zlecenia. Minimalne zamówienie to jedna strona rozliczeniowa 1800 znaków ze spacjami.
4.2. Po uzyskaniu od Agencji informacji na temat ewentualnego kosztu wykonania zlecenia, Klient może:
a). Dokonać przelewu określonej przez Biuro sumy, tj. 100 % sumy wartości zlecenia na konto bankowe Biura (numer którego otrzymał razem z wyceną), tym samym jednoznacznie potwierdzając zlecenie. Zaksięgowanie danej kwoty na rachunku bankowym, Biuro traktuje jako potwierdzenie przyjęcia zlecenia i przystępuje do jego realizacji.
b). Bez żadnych konsekwencji zrezygnować z dalszej współpracy z Biurem w zakresie danego zlecenia.
4.3. Gotowy dokument Agencja prześle Klientowi e-mailem.
4.4. Klient zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania wykonanego tłumaczenia e-mailem lub telefonicznie (np. Poprzez SMS) w ciągu 48 godzin. Brak takiego potwierdzenia jest dla Agencji jednoznaczny z dostarczeniem tłumaczenia.
4.5. W uzasadnionych przypadkach Agencja zastrzega sobie prawo do:
– odmowy przyjęcia i realizacji zlecenia lub wykonania wyceny, także bez podania określonej przyczyny, jeżeli np.:
– Klient w określonym terminie, tj. 48 godzin nie wpłaci ustalonej kwoty zaliczki,
– tekst zlecony do tłumaczenia będzie naruszał normy prawne.

§ 5. Rezygnacja ze zlecenia i dokonywanie zmian w zleceniu
5.1. W przypadku tłumaczeń Klient może zrezygnować z usługi, jednakże będzie musiał pokryć koszt obecnego stanu wykonania zlecenia. Pozostałą część kwoty Firma zwróci Klientowi.
5.2. Zmiany w tłumaczeniu pisemnym Klient zgłasza możliwie szybko, nie później jednak niż w dniu wyznaczonym jako termin realizacji. Klient zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty ewentualnych zmian.
5.3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
§ 6. Klauzula poufności
6.1. Wszelkie informacje, teksty i dokumenty, które są otrzymywane przez Agencję od Klientów zarówno do tłumaczenia, jak realizacji działań związanych z marketingiem internetowym, traktowane są jako poufne i, poza tłumaczem/tłumaczami, osobami współpracującymi z Agencją, nie są ujawniane osobom nieuprawnionym.
6.2. Agencja przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w zakresie i procesie otrzymanego zlecenia i tylko do czasu zakończenia jego realizacji.

§ 7 Odpowiedzialność i reklamacje
7.1. Agencja nie ponosi odpowiedzialności:
– w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia usług, przerwach w świadczeniu usług marketingu internetowego w skutek przyczyn niezależnych od Agencji: zdarzenia losowe, awaria sprzętu, łączy,
– za niezgodności treściowe lub błędy wynikające z tekstu oryginalnego,
– za błędy powstałe w wyniku zlecenia tłumaczenia pilnego,
– ewentualne straty Klienta, związane z wykorzystaniem otrzymanego tłumaczenia/ weryfikacji/korekty,
7.2. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, działanie siły wyższej, w skutek których realizacja zlecenia okazała się niemożliwa lub zlecenie zrealizowane w związku z tym zostało w sposób niewłaściwy;
7.3. Klient zleca usługi na własną odpowiedzialność. Agencja zobowiązuję się nieodpłatnie usunąć błędy, gdy uzna reklamację Klienta za słuszną. Reklamacje Klient przesyła droga e-mailową do 7 dni od otrzymania tłumaczenia. Po tym terminie reklamacje nie będą uznawane i równoznaczne z tym, że treść i jakość tłumaczenia nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń. Złożenie reklamacji nie oznacza jednocześnie zwrotu (także częściowego) wpłaconej należności za wykonane zlecenie.

§ 8. Postanowienia końcowe
8.1. Agencja zastrzega sobie prawo do współpracy z innymi klientami z podobnej lub tej samej branży.
8.2. Klient zamawiając usługę jednocześnie oświadcza, ze zapoznał się z Regulaminem świadczenia usług przez Agencję Marketingu Internetowego „Black Penguin” i w całości akceptuje jego warunki.
8.3. Klient oświadcza jednocześnie, że w ramach realizacji zlecenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Agencję Marketingu Internetowego „Black Penguin”- zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O Ochronie danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883), zaś wszelkie podane przez niego informacje są zgodne z prawdą.
8.4. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu i przesłanie jej drogą elektroniczną. Sprzedawcą na fakturze będzie Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.
8.5. Niniejszy Regulamin może ulec zmianom.
8.6.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem świadczenia usług zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).
Regulamin niniejszy
Utworzono: 01 maja 2017

error: Content is protected !!