Maj 23, 2017

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Serwis Tłumaczeń jest portalem należącym do: Agencja Marketingu Internetowego i Tłumaczeń „Black Penguin” i jest dostępny pod adresem internetowym http://serwistlumaczen.pl/.  NIP: 8212524427; REGON: 145902813; adres poczty elektronicznej: biuro@serwistlumaczen.pl lub biuro@blackpenguin.pl.
1.2. Serwis Tłumaczeń prowadzi działalnośćwyłącznie przez Internet. Kontakt Klienta z Firmą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
1.3.  Serwis Tłumaczeń świadczy usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych nieuwierzytelnionych w zakresie języków: angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, niderlandzki, czeski, włoski, ukraiński i inne.

§ 2. Polityka prywatności
2.1. Klient dokonując zamówienia wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
2.2. Administratorem Danych osobowych jest Agencja Marketingu Internetowego i Tłumaczeń „Black Penguin”.
2.3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Agencji Marketingu Internetowego „Black Penguin”, dane kontaktowe: biuro@blackpenguin.pl.
2.4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
a) świadczenia usług, zgodnie z ofertą,
b). wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji,
c) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Agencję,
d). przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.
2.5. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
2.6. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Zamawiającego usług określonych w Regulaminie.
2.7. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

§ 3. Zakres usług świadczonych przez Serwis Tłumaczeń obejmuje:

– tłumaczenia pisemne: tłumaczenia zwykłe, tłumaczenia specjalistyczne,

– weryfikacja / korekta tekstów przetłumaczonych pod względem poprawności terminologicznej i językowej;

§ 4. Warunki świadczenia usług
4.1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po opłaceniu zlecenia, uprzednio złożonego za pomocą Formularza Kontaktowego na stronie internetowej http://serwistlumaczen.pl.
4.2. Po dokonaniu zamówienia Klient otrzymuje dane do dokonania przedpłaty, która jest warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług.

§ 4. Zasady składania zamówień tłumaczeń pisemnych

4.1. Klient, zainteresowany zleceniem tłumaczenia, przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza wyceny, dostępnego na stronie, dokument do wyceny (pliki tekstowe z treściami ze strony internetowej), uwzględniając informację na temat oczekiwanego terminu wykonania zlecenia, dane kontaktowe (imię i nazwisko, nr telefonu, etc.). Po otrzymaniu plików Agencja dokonuje bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny zlecenia. Minimalne zamówienie to jedna strona rozliczeniowa 1800 znaków ze spacjami.
4.2. Po uzyskaniu od Agencji informacji na temat ewentualnego kosztu wykonania zlecenia, Klient może:
a). Dokonać przelewu określonej przez Biuro sumy, tj. 100 % sumy wartości zlecenia na konto bankowe Biura (numer którego otrzymał razem z wyceną), tym samym jednoznacznie potwierdzając zlecenie. Zaksięgowanie danej kwoty na rachunku bankowym, Biuro traktuje jako potwierdzenie przyjęcia zlecenia i przystępuje do jego realizacji.
b). Bez żadnych konsekwencji zrezygnować z dalszej współpracy z Biurem w zakresie danego zlecenia.
4.3. Gotowy dokument Agencja prześle Klientowi e-mailem.
4.4. Klient zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania wykonanego tłumaczenia e-mailem lub telefonicznie (np. Poprzez SMS) w ciągu 48 godzin. Brak takiego potwierdzenia jest dla Agencji jednoznaczny z dostarczeniem tłumaczenia.
4.5. W uzasadnionych przypadkach Agencja zastrzega sobie prawo do:
– odmowy przyjęcia i realizacji zlecenia lub wykonania wyceny, także bez podania określonej przyczyny, jeżeli np.:
– Klient w określonym terminie, tj. 48 godzin nie wpłaci ustalonej kwoty zaliczki,
– tekst zlecony do tłumaczenia będzie naruszał normy prawne.

§ 5. Rezygnacja ze zlecenia i dokonywanie zmian w zleceniu
5.1. W przypadku tłumaczeń Klient może zrezygnować z usługi, jednakże będzie musiał pokryć koszt obecnego stanu wykonania zlecenia. Pozostałą część kwoty Firma zwróci Klientowi.
5.2. Zmiany w tłumaczeniu pisemnym Klient zgłasza możliwie szybko, nie później jednak niż w dniu wyznaczonym jako termin realizacji. Klient zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty ewentualnych zmian.
5.3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
§ 6. Klauzula poufności
6.1. Wszelkie informacje, teksty i dokumenty, które są otrzymywane przez Agencję od Klientów zarówno do tłumaczenia, jak realizacji działań związanych z marketingiem internetowym, traktowane są jako poufne i, poza tłumaczem/tłumaczami, osobami współpracującymi z Agencją, nie są ujawniane osobom nieuprawnionym.
6.2. Agencja przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w zakresie i procesie otrzymanego zlecenia i tylko do czasu zakończenia jego realizacji.

§ 7 Odpowiedzialność i reklamacje
7.1. Agencja nie ponosi odpowiedzialności:
– w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia usług, przerwach w świadczeniu usług marketingu internetowego w skutek przyczyn niezależnych od Agencji: zdarzenia losowe, awaria sprzętu, łączy,
– za niezgodności treściowe lub błędy wynikające z tekstu oryginalnego,
– za błędy powstałe w wyniku zlecenia tłumaczenia pilnego,
– ewentualne straty Klienta, związane z wykorzystaniem otrzymanego tłumaczenia/ weryfikacji/korekty,
7.2. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, działanie siły wyższej, w skutek których realizacja zlecenia okazała się niemożliwa lub zlecenie zrealizowane w związku z tym zostało w sposób niewłaściwy;
7.3. Klient zleca usługi na własną odpowiedzialność. Agencja zobowiązuję się nieodpłatnie usunąć błędy, gdy uzna reklamację Klienta za słuszną. Reklamacje Klient przesyła droga e-mailową do 7 dni od otrzymania tłumaczenia. Po tym terminie reklamacje nie będą uznawane i równoznaczne z tym, że treść i jakość tłumaczenia nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń. Złożenie reklamacji nie oznacza jednocześnie zwrotu (także częściowego) wpłaconej należności za wykonane zlecenie.

§ 8. Postanowienia końcowe
8.1. Agencja zastrzega sobie prawo do współpracy z innymi klientami z podobnej lub tej samej branży.
8.2. Klient zamawiając usługę jednocześnie oświadcza, ze zapoznał się z Regulaminem świadczenia usług przez Agencję Marketingu Internetowego „Black Penguin” i w całości akceptuje jego warunki.
8.3. Klient oświadcza jednocześnie, że w ramach realizacji zlecenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Agencję Marketingu Internetowego „Black Penguin”- zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O Ochronie danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883), zaś wszelkie podane przez niego informacje są zgodne z prawdą.
8.4. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez VAT (dawny rachunek)  bez podpisu i przesłanie jej drogą elektroniczną.
8.5. Niniejszy Regulamin może ulec zmianom.
8.6.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem świadczenia usług zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).
Regulamin niniejszy
Utworzono: 01 maja 2017

error: Content is protected !!